Het streven van K2O is het bieden van maatwerk en vooral “samen aan de slag” is het motto.

Procedures zijn aanwezig en die zullen we volgen. Het uitgangspunt daarbij is dat de procedures ondergeschikt zijn aan de cliënt, zijn welzijn en zijn hulpvraag.

De stappen die we samen zullen zetten.

 • Het eerste contact kan telefonisch zijn of via de mail en daarin zullen we tot een afspraak komen. Onder het kopje contact kunt u zien hoe wij te bereiken zijn.
 • Het eerste gesprek, wat vrijblijvend is, kan bij u thuis plaats vinden en daarin zullen we met elkaar bespreken of K2O iets kan betekenen. Dan zullen wij nog geen informatie en gegevens van u verzamelen of noteren. Indien u liever de afspraak niet thuis heeft dan zullen wij een ruimte regelen.
 • In een tweede gesprek, wat niet meer vrijblijvend is, komen we samen tot een plan van aanpak. In dit plan van aanpak staat wat de doelen zijn en welke resultaten we beogen, hoe we dat willen bereiken, wanneer er wat wordt geëvalueerd of afgesloten en hoe de financiering zal lopen.
 • Na ondertekening van het plan van aanpak door alle partijen zal de begeleiding/behandeling starten.

K2O hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens en verhouden zich tot de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt het volgende met zich mee:

 • Vanaf het tweede gesprek wordt er informatie gevraagd en verzameld over u en uw gezin. Deze persoonsgegevens en informatie worden alleen gebruikt en verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het verwerken van persoonsgegevens houden de handelingen in die gedaan kunnen worden met de informatie, zoals bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.
 • Wij zullen middels een privacy verklaring toestemming vragen aan u om informatie te mogen opvragen bij of te verstrekken aan derden. Als wij dit doen, laten wij dit altijd weten en waarom. U kunt uw gegeven toestemming ten alle tijden weer intrekken. Verzoek tot intrekking van toestemmingsverklaring.
 • De persoonsgegevens van cliënten (naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, email adres, BSN-nummer, gegevens over gezondheid, eventueel kopie ID en bankgegevens) worden door K2O verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van het hulpverleningsplan en de administratie. De gegevens worden ingevoerd in het dossier. Dit dossier bewaren wij gedurende de looptijd van de behandeling en daarna nog 15 jaar. Indien gewenst kan er een verzoek gedaan worden om het dossier in te zien. K2O kan niet altijd aan dit verzoek voldoen en zal zich daarbij houden aan de NVO beroepscode. Indien u dit verzoek wilt doen dan vindt u hier 2018Verzoek tot inzage van dossier een voorbeeld brief.
 • Naast de feitelijke gegevens wordt er ook informatie verzameld die nodig is om de hulp goed, verantwoord en met bepaalde continuïteit te kunnen geven. Ook het plan van aanpak en de evaluaties zullen een plaats hebben in het dossier. Als men het niet eens is met wat er in de plannen staat beschreven, dan is er het recht op correctie, eigen verklaring en verwijdering. Indien u dit verzoek wilt doen vindt u hier 2018Verzoek tot correctie een voorbeeld brief.
 • Wij van K2O gaan een relatie aan met de cliënt en de uit de begeleiding/behandeling verkregen kennis en informatie valt onder de geheimhoudingsplicht. Zonder toestemming wordt geen informatie over de cliënt verstrekt aan derden, die niet bij de begeleiding/behandeling zijn betrokken en er wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met dossierbeheer. In bepaalde situaties heeft K2O een wettelijke meldrecht en meldplicht tot informatieverstrekking zoals in de NVO beroepscode beschreven staat.
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 • Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het plan van aanpak dat samen wordt gemaakt, zal goedgekeurd en ondertekend moeten zijn door alle partijen (bij kinderen jonger dan 16 jaar zullen beide ouders moeten tekenen als zij beiden wettelijke vertegenwoordigers zijn) voordat een start gemaakt kan worden met de behandeling.
 • K2O voldoet aan de geldende veiligheidsnormen wat betreft het digitale verkeer. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Er zijn maar twee personen die bij uw gegevens kunnen en zij hanteren gebruikersnamen en wachtwoorden.
  • Zij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Bestanden bevinden zich niet op laptop en computers maar op one-drive;
  • Zij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Zij testen en evalueren regelmatig de ingezette maatregelen.
 • Mailverkeer vindt plaats in een beveiligde omgeving.
 • Papieren dossiers worden bewaard in een afgesloten kast.

Er zijn wettelijk een aantal regels opgesteld voor de hulpverlening aan kinderen/ jongeren.

 • Kinderen tot 12 jaar: kinderen in deze leeftijdscategorie mogen niet zelf beslissingen nemen m.b.t. hulpverlening. Het zijn dan hun ouders of hun voogd die dit doen. Deze kinderen zullen wel geïnformeerd worden op een wijze die ze kunnen begrijpen.
 • Jongeren van 12 tot 16 jaar: in deze leeftijdscategorie zijn de jongeren vaak wel in staat om hun situatie te overzien en kunnen ze zich wel een mening vormen. Het is nu belangrijk dat zowel ouders als de jongeren kunnen instemmen met aanmelding en behandeling bij K2O. Wanneer ouders en jongere niet tot een gezamenlijke beslissing kunnen komen dan is de visie van de jongere voor K2O, in de meeste gevallen, het meest doorslaggevend.
 • Als een jongere tot 16 jaar twee ouders met gezag, twee wettelijke vertegenwoordigers, heeft dan kan behandeling alleen starten als beide ouders toestemming geven. Toestemming van één wettelijke vertegenwoordiger is niet voldoende en dan kan de behandeling niet aangegaan worden. Beide wettelijke vertegenwoordigers worden actief en op gelijke wijze geïnformeerd over de behandeling en hebben dezelfde rechten ten aanzien van het dossier en rapportage.
 • Jongeren vanaf 16 jaar: volgens de wet, WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), hebben jongeren vanaf deze leeftijd zelf beslissingsrecht. De ouders kunnen alleen met toestemming van de jongere geïnformeerd worden over het verloop van een behandeling.

Kwaliteit

Zowel in de visie van de NVO als van SKJ zijn vakbekwaamheid en kwaliteit een groot goed. In beide verenigingen zijn dit speerpunten en dit wordt zichtbaar middels registraties en herregistraties. K2O onderschrijft deze speerpunten en voldoet aan de eisen van scholing en bijscholing om vakbekwaamheid op peil te houden.

K2O onderschrijft de werkwijze van de meldcode huiselijk geweld , de richtlijnen kindermishandeling (http://richtlijnenjeugdzorg.nl) en seksueel misbruik.

Deze kaders zijn leidend voor het handelen van K2O bij het zien en opmerken van signalen die wijzen op kind onveiligheid, huiselijk geweld en/of  seksueel misbruik.

Klachten

Vanuit de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillenzorg (WKKGZ) houden Frieda van Kuijck en Ingrid Klein zich aan het WKKGZ-klachtenregelement. Ze zijn beiden verbonden aan de beroepsvereniging NVO en SKJ, die in bezit is van een klacht en geschillen commissie.

Als u een klacht heeft dan waarderen wij het als u eerst met een van ons in gesprek gaat. Mochten wij er dan niet uitkomen en blijft u als cliënt van mening dat wij in strijd hebben gehandeld met de beroepscode en dat het beroepsmatig handelen van K2O nalatig is geweest dan kunt u hierover een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NVO.  Zie daarvoor de website www.NVO.nl. Ook bij het tuchtcollege van SKJ kunt u terecht. Zie daarvoor www.SKJ.nl. Voor hulp bij het indienen van de klacht kunt u terecht bij Zorgbelang Nederland.

Frieda van Kuijck en Ingrid Klein zijn aangesloten/geregistreerd bij beroepsverenigingen SKJ en NVO. Zij werken volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de beroepsverenigingen en bijbehorende beroepscodes van SKJ en NVO.

Frieda van Kuijck:
SKJ 120002520
NVO 6662

Ingrid Klein:
SKJ 120001782
NVO 21593

Een ieder kan zich aanmelden bij K2O.

Het tarief van K2O is  85  euro per uur.

 • Aanmelding met een PGB-indicatie
  Voor kinderen waarbij een diagnose vanuit de DSM is vastgesteld, bestaat de mogelijkheid om een PGB in te zetten voor de gemaakte kosten. Ouders kunnen met het Persoons Gebonden Budget zelf de zorg bij ons inkopen. Of een kind voor een PGB in aanmerking komt en wat de hoogte hiervan is, wordt beoordeeld door de gemeente.
 • Volwassenen
  Persoonlijke ondersteuning van een volwassene zou men mogelijk  vergoed kunnen krijgen van eigen zorgverzekeraar. K2O heeft geen contracten met de zorgverzekering en men zal dus zelf moeten navragen of er een vergoeding aanwezig is bij uw zorgverzekering. Er is waarschijnlijk sprake van een eigen risico.
 • Via onderaannemersschap van een zorginstelling.
  Als er sprake is van een gezinshuis dan is er de mogelijkheid tot onderaannemersschap. De aanwezige beschikking vanuit de gemeente gaat naar een instelling in de regio en die instelling zal dan een contract afsluiten met K2O mbt uitvoer van de ondersteuning. De betreffende zorginstelling is dan de regievoerder over de behandeling en daar zullen afspraken over gemaakt moeten worden.
 • Aanmelding via een bepaling of een beschikking jeugdzorg.
 • Als er een beschikking voor Jeugdzorg aanwezig is dan betaalt de gemeente de kosten. De beschikking kan worden afgegeven door huisarts, kinderarts, jeugdprofessional (medewerker van CJG of wijkteam) of jeugdbescherming (Jeugd Bescherming Brabant). Het woonplaats beginsel is hierbij leidend. Hierover kunt u meer informatie vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/hulp-bij-psychische-problemen-kind.html

K2O is op het moment bezig om contracten met West Brabant West (Etten Leur, Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert) en West Brabant Oost (Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem) aan te gaan. Op het moment dat deze contracten rond zijn dan is er de mogelijkheid om aan te melden bij K2O via een beschikking Jeugdzorg. Dat is nu nog niet het geval.

© Copyright - K2O