Werkwijze

Het streven van K2O is het bieden van maatwerk en vooral “samen aan de slag” is het motto. Het is belangrijk dat gezinshuisouders en K2O vanuit “zich veilig voelen” samenwerken. Vanuit een open en eerlijke houding komt de zorg aan het kind/de jeugdige het meest tot zijn recht.

Hoe komen we tot een samenwerking:

 • Het eerste contact kan telefonisch zijn of via de mail en daarin zullen we tot een afspraak komen. Zie nummers en emailadres bij contact.
 • In een eerste gesprek, wat in het gezinshuis kan plaats vinden, kunnen we informatie uit wisselen over onze manier van werken en kunt u aangeven wat u verwacht van de samenwerking.
 • Wanneer u besluit met K2O in zee te gaan zal besproken worden wie van ons u in het gezinshuis gaat begeleiden. Vervolgens zal een contract gemaakt worden wat door beide partijen ondertekend zal worden.
 • Daarna zal een datum geprikt worden voor het eerste overleg waarna deze elke 4 weken zal plaatsvinden in het gezinshuis.
 • Wij vervangen elkaar bij ziekte en vakanties en zijn hiermee 24/7 bereikbaar. Directe beschikbaarheid kunnen we echter niet garanderen.

Bescherming privacy

K2O hecht veel waarde aan de bescherming van gegevens en verhouden zich tot de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vanaf het tweede gesprek wordt er informatie gevraagd en verzameld. Deze persoonsgegevens en informatie worden alleen gebruikt en verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het verwerken van persoonsgegevens houden de handelingen in die gedaan kunnen worden met de informatie, zoals bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

Dossier:

Wij als K2O gaan ervan uit dat het gezinshuis een dossier opbouwt van de jeugdige die bij hen geplaatst is. K2O levert een bijdrage bij het tot stand komen van het Plan van Aanpak en evaluatieverslagen.

Wij van K2O gaan een samenwerking aan met gezinshuisouders en de jeugdigen die bij hen verblijven en de uit de begeleiding/behandeling verkregen kennis en informatie valt onder de geheimhoudingsplicht. Zonder toestemming wordt geen informatie verstrekt aan derden, die niet bij de begeleiding/behandeling zijn betrokken en er wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met deze informatie. In bepaalde situaties heeft K2O de wettelijke plicht tot informatieverstrekking zoals in de NVO-beroepscode vermeld staat.

K2O voldoet aan de geldende veiligheidsnormen wat betreft het digitale verkeer. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Er zijn maar twee personen die bij uw gegevens kunnen en zij hanteren gebruikersnamen en wachtwoorden.

 • Zij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Bestanden bevinden zich niet op laptop en computers maar op one-drive;
 • Zij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Zij testen en evalueren regelmatig de ingezette maatregelen.

Mailverkeer vindt plaats in een beveiligde omgeving.

Behandelen Jeugdigen

Er zijn wettelijk een aantal regels opgesteld voor de hulpverlening aan kinderen/ jongeren.

 • Kinderen tot 12 jaar: kinderen in deze leeftijdscategorie mogen niet zelf beslissingen nemen m.b.t. hulpverlening. Het zijn dan hun ouders of hun voogd die dit doen. Deze kinderen zullen wel geïnformeerd worden op een wijze die ze kunnen begrijpen.
 • Jongeren van 12 tot 16 jaar: in deze leeftijdscategorie zijn de jongeren vaak wel in staat om hun situatie te overzien en kunnen ze zich wel een mening vormen. Het is nu belangrijk dat zowel ouders als de jongeren kunnen instemmen met aanmelding en behandeling bij K2O. Wanneer ouders en jongere niet tot een gezamenlijke beslissing kunnen komen dan is de visie van de jongere voor K2O, in de meeste gevallen, het meest doorslaggevend.
 • Als een jongere tot 16 jaar twee ouders met gezag, twee wettelijke vertegenwoordigers, heeft dan kan behandeling alleen starten als beide ouders toestemming geven. Toestemming van één wettelijke vertegenwoordiger is niet voldoende en dan kan de behandeling niet aangegaan worden. Beide wettelijke vertegenwoordigers worden actief en op gelijke wijze geïnformeerd over de behandeling en hebben dezelfde rechten ten aanzien van het dossier en rapportage.
 • Jongeren vanaf 16 jaar: volgens de wet, WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), hebben jongeren vanaf deze leeftijd zelf beslissingsrecht. De ouders kunnen alleen met toestemming van de jongere geïnformeerd worden over het verloop van een behandeling.

Kwaliteit

Zowel in de visie van de NVO als van SKJ zijn vakbekwaamheid en kwaliteit een groot goed. In beide verenigingen zijn dit speerpunten en dit wordt zichtbaar middels registraties en herregistraties. K2O onderschrijft deze speerpunten en voldoet aan de eisen van scholing en bijscholing om vakbekwaamheid op peil te houden.

K2O onderschrijft de werkwijze van de meldcode huiselijk geweld , de richtlijnen kindermishandeling (http://richtlijnenjeugdzorg.nl) en seksueel misbruik.

Deze kaders zijn leidend voor het handelen van K2O bij het zien en opmerken van signalen die wijzen op kind onveiligheid, huiselijk geweld en/of  seksueel misbruik.

Klachten

Vanuit de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillenzorg (WKKGZ) houden Frieda van Kuijck en Ingrid Klein zich aan het WKKGZ-klachtenregelement. Ze zijn beiden verbonden aan de beroepsvereniging NVO en SKJ, die in bezit is van een klacht en geschillen commissie.

Als u een klacht heeft dan waarderen wij het als u eerst met een van ons in gesprek gaat. Mochten wij er dan niet uitkomen en blijft u als cliënt van mening dat wij in strijd hebben gehandeld met de beroepscode en dat het beroepsmatig handelen van K2O nalatig is geweest dan kunt u hierover een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NVO.  Zie daarvoor de website www.NVO.nl. Ook bij het tuchtcollege van SKJ kunt u terecht. Zie daarvoor www.SKJ.nl. Voor hulp bij het indienen van de klacht kunt u terecht bij Zorgbelang Nederland.

Frieda van Kuijck en Ingrid Klein zijn aangesloten/geregistreerd bij beroepsverenigingen SKJ en NVO. Zij werken volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de beroepsverenigingen en bijbehorende beroepscodes van SKJ en NVO.

Frieda van Kuijck:
SKJ 120002520
NVO 6662

Ingrid Klein:
SKJ 120001782
NVO 21593

TArieven

Mocht er interesse zijn voor samenwerking met K2O dan kunt u ons bellen en dan zullen we verdere afspraken maken.

In het eerste gesprek waarbij we kennis maken met elkaar zullen we stil staan bij onze tarieven. Dit zal met elkaar op maat worden gemaakt al gelang de vraag die u heeft aan K2O.